Udbud af Sitecore Websupport


UDBUDSBEKENDTGØRELSE FOR UDBUD AF SITECORE WEBSUPPORT
21. oktober 2016

Digitaliseringsstyrelsen kan hermed meddele, at alle tilbud Sitecore websupport er blevet afvist i henhold til Udbudsbekendtgørelsens afsnit 8.3. På baggrund af en beslutning, om etablering af en særlig afdeling med ansvar digital kommunikation i Digitaliseringsstyrelsen, er det besluttet at afvise alle de modtagne tilbud. Den nye afdeling bliver idriftsat 1. januar 2017. Afdelingen skal herefter fastlægge det niveau, hvormed afdelingen selv kan varetage opgaverne. Herefter bliver det muligt at præcisere de opgaver, som i fremtiden skal varetages af eksterne leverandører.

 

1. Den udbudte ydelse

Digitaliseringsstyrelsen udbyder hermed på vegne af Grønlands Selvstyre kontrakt vedrørende Sitecore websupport.

2. Udbudsform

Udbudsformen er ”offentligt udbud” jf. Cirkulære af 24.9.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladministration og underliggende institutioner.

3. Ordregivers kontaktinformation


Digitaliseringsstyrelsen

Kontaktpersoner:

 

Postboks 1078

Forretningskonsulent

IT-jurist

3900 Nuuk

Anne-Marie Pedersen

Erik Frydensberg-Holm

 

email: ampe@nanoq.gl

email: erfr@nanoq.gl

 

4. Tildelingskriterium

Kontrakten vil blive tildelt i henhold til kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Underkriterier samt deres indbyrdes vægtning fremgår af udbudsbetingelserne.

5. Krav til egnethed mv.

Tilbudsgiver skal opfylde de i udbudsbetingelserne fastsatte krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedrørende egnethed.

Tilbudsgiver skal endvidere som en del af tilbuddet medsende en underskrevet tro og love-erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de i udbudsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde. En skabelon for tro og love-erklæring indgår som en del af udbudsmaterialet.

6. Tilbudsfrist

Tilbud skal være Ordregiver i hænde senest 11.11.2016 kl. 16:00, vestgrønlandsk tid. Tilbud, der modtages efter nævnte frist, vil blive afvist.

7. Udbudsmateriale

Nærmere krav og vilkår vedrørende tilbudsafgivelsen samt yderligere oplysninger om den udbudte ydelse fremgår af udbudsmaterialet, herunder denne bekendtgørelse og udbudsbetingelserne.

BEMÆRK: Der er fejl i de angivne tidsfrister - se Udbudsbetingelser afsnit 9 Tidsplan, for de korrekte datoer.

Se spørgsmål og svar


Udbudsbetingelser Sitecore Websupport

Bilag A - K02 - Grønlandsk ret

Bilag B Tro- og loveerklæring

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2 - Kundens IT-miljø

Bilag 3 - Leverancebeskrivelse

Bemærk NYT Bilag 3.1 Beskrivelse af webportaler

Bemærk NYT Bilag 3.2 Beskrivelse af tekniskølsning på Sullissivik

Bilag 4 - Dokumentation

Bilag 5 - Vedligeholdelse og support

Bilag 6 - Servicemål

Bilag 7 - Drift

Bilag 8 - Leverandørens modenhed

Bilag 9 - Ændringshåndtering

Bilag 9.1 Vejledning til Change Management Proces 15042015

Bilag 9.2 Procesflow vedr Change Management Proces 13052015

Bilag 10 - Samarbejdsorganisation

Bilag 11 - Kundens deltagelse

Bilag 12 - Leverancevederlag

Bilag 13 - Incitamenter

Bilag 14 - Prøver

Bilag 15 - Licensbetingelser

Bilag 16 - Databehandleraftale

Bilag 17 - Sikkerhed

Bilag 18 - Ophørsassistance