Kompetenceudvikling af ledere


UDBUDBEKENDTGØRELSE FOR UDBUD AF KOMPETENCE-UDVIKLING AF LEDERE PÅ DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSKOLER

31. august 2016

1 Den udbudte ydelse

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk udbyder hermed på vegne af de Grønlandske Erhvervsskoler ekstern konsulentopgave vedrørende kompetenceudvikling af ledere på de Grønlandske Erhvervsskoler.

2 Udbudsform

Udbudsformen er ”offentlig udbud”, jf. cirkulære af 24.9.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladministration og underliggende institutioner.

3 Ordregivers kontaktinformation

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Kontaktperson:

Postboks 1038 Forstander

3900 Nuuk Christel Lund Bøjler

e-mail: ninuuk@ninuuk.gl

4 Tildelingskriterium

Kontrakten vil blive tildelt i henhold til kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Underkriterier samt deres indbyrdes vægtning fremgår af udbudsbetingelserne.

5 Krav til egnethed m.v.

Tilbudsgiver skal opfylde de i udbudsbetingelserne fastsatte krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedrørende egnethed.

Tilbudsgiver skal endvidere som en del af tilbuddet medsende en underskrevet tro & love erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfatter af de i udbudsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde. En skabelon for tro & love erklæring indgår som en del af udbudsmaterialet.

6 Tilbudsfrist

Tilbud skal være Ordregiver i hænde senest 23. september 2016 kl. 16.00, vestgrønlandsk tid. Tilbud, der modtages efter nævnte frist, vil blive afvist.

7 Udbudsmateriale

Nærmere krav og vilkår vedrørende tilbudsafgivelsen samt yderligere oplysninger om den udbudte ydelse fremgår af materialet.
Udbudsbekendtgørelsen kan ses på følgende link http://www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud og udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse på e-mail: ninuuk@ninuuk.gl.