Småskalaordningen med eller uden eneret

Der findes to typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:

 • Småskalatilladelse uden eneret
  Tilladelsen koster DKK 500,- (ansøgnings- og meddelelsesgebyr)

 • Småskalatilladelse med eneret
  Tilladelsen koster DKK 1.000,- (ansøgnings- og meddelelsesgebyr)


Småskalatilladelse uden eneret
En småskalatilladelse uden eneret er beregnet på den enkle indsamling af mineraler, hvor der kun anvendes simpelt håndholdt værktøj og udstyr. Denne type aktivitet vil typisk blive udført som et supplement til traditionel lokalbaseret erhvervsudøvelse med fangst og fiskeri

 • Tilladelsesperioden er 3 år
 • Tilladelsen kan kun meddeles til én person
 • Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor en af de fire kommuner i Grønland
 • Du må ikke indsamle og udnytte mineraler i områder, der er eller bliver belagt med eneretstilladelser til mineralaktiviteter
 • Arbejdet med at efterforske og udnytte mineraler må kun udføres personligt af rettighedshaveren og medlemmer af dennes husstand
 • Arbejdet må kun udføres ved anvendelse af mindre håndholdte ikke-mekaniske hjælpemidler, såsom hammer, mejsel, brækstang og hakke
 • Efter ansøgning ved Råstofdirektoratet kan du få godkendelse til at arrangere guidede mineralture
 • Der er ingen krav hvor mange efterforsknings- eller udnyttelsesaktiviteter, der skal udføres
 • Du skal indsende en årlig rapport om de udførte efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter
 • Tilladelsen koster DKK 500,- (ansøgnings- og meddelelsesgebyr)


Småskalatilladelse med eneret
En småskalatilladelse med eneret er tiltænkt den lidt mere modne og teknisk udviklede mineralaktivitet, hvor der mere målrettet planlægges en udnyttelse af en bestemt afgrænset, kommerciel udnyttelig forekomst på baggrund af en viden om eller en indikeret formodning om tilstedeværelsen af en sådan forekomst

 • Tilladelsesperioden er 3 år
 • Tilladelsen kan meddeles til maksimalt 5 personer
 • Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor et område på 1 km2, som du selv definerer (1000 x 1000 meter rette nord-syd-gående og øst-vest-gående grænser)
 • Tilladelsesområdet må ikke omfatte områder, der allerede er belagt med andre enerettilladelser til mineralaktiviteter
 • Råstofdirektoratet kan godkende at rettighedshaveren beskæftiger op til 9 personer i tilladelsesområdet
 • Du må bruge håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, beholdere og mindre maskiner. Redskaberne kan omfatte håndholdte boremaskiner, fræsemaskiner og brækstænger
 • Hvis du ønsker at bruge andet end håndholdte redskaber, skal du ansøge om godkendelse til dette ved Råstofdirektoratet. Du kan f.eks. få tilladelse til at benytte større maskiner samt til at foretage boring og sprængning
 • Der vil kun være krav om miljøvurdering ved store aktiviteter, der antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet
 • Efter ansøgning ved Råstofdirektoratet kan du få godkendelse til at arrangere guidede mineralture
 • Der er ingen krav hvor mange efterforsknings- eller udnyttelsesaktiviteter, der skal udføres
 • Du skal indsende en årlig rapport til Råstofdirektoratet om de udførte efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter
 • Tilladelsesperioden, og dermed eneretten til området, kan forlænges med op til 10 år ad gangen, men den samlede tilladelsesperiode må ikke overstige 30 år
 • Tilladelsen koster DKK 1.000,- (ansøgnings- og meddelelsesgebyr)

For at kunne få forlænget sin småskalatilladelse til et givent område udover de første 3 år, skal man inden for tilladelsesperioden have fundet kommercielle udnyttelige mineraler og begyndt at udnytte disse. Er det tilfældet, kan tilladelsen til det givne område forlænges med 10 år ad gangen. Den samlede tilladelsesperiode kan dog maksimalt være 30 år. Det vil sige at tilladelsesperioden kan bestå af 4 småskalatilladelser til samme område på henholdsvis 3, 10, 10 og 7 år.