Eksport af mineralske råstoffer – Ansøgning om

Ønsker du at eksportere sten eller mineralske råstoffer ud af Grønland, skal du være opmærksom på reglerne herfor.

Du har ikke brug for en eksporttilladelse, når:

  • du har købt stenen eller de mineralske råstoffer i Grønland og kan dokumentere købet ved f.eks. certifikat eller faktura
  • du vil udføre en sten svarende til ét håndstykke

Du må ikke udføre værdifulde mineraler. Værdifulde mineraler er som hovedregel ædelsten. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Råstofdirektoratet. Eksport af værdifulde mineraler kræver en eksporttilladelse.

Hvis du ønsker at eksportere sten eller mineralske råstoffer ud at Grønland i andre sammenhænge, skal du bruge en eksporttilladelse.


Ansøgning
Du skal søge om eksporttilladelse for hver enkelt forsendelse, du ønsker eksporteret. I ansøgningen skal du beskrive nærmere, hvilke sten eller mineralske råstoffer du gerne vil have tilladelse til at eksportere.

Ansøgning om eksporttilladelse

Ansøgningen skal indeholde:
1. Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail
2. En beskrivelse af de enkelte råstoffer (opdelt efter art)
3. Følgende oplysninger vedrørende de enkelte råstoffer (opdelt efter art):
a. Råstoffernes art (f.eks. mineraltype)
b. Råstoffernes grad af forarbejdning (f.eks. rå eller forarbejdede)
c. Råstoffernes varekodenummer. Du angiver varekodenummer nr. 2530.90.98.0 for rå sten, rå smykkesten og rå fedtsten og nr. 9602.00.00.0 for bearbejdede sten
d. Råstoffernes kvalitet
e. Råstoffernes mængde. Du skal som udgangspunkt angive nettovægten En anden relevant mængdeangivelse kan f.eks. være nettorumfang eller smykkestens karat
f. Råstoffernes værdi. Du skal angive værdien så præcist og retvisende, som det i det konkrete tilfælde er muligt. Råstofdirektoratet kan som vilkår for meddelelse af eksporttilladelsen bestemme, at du skal angive værdien på en bestemt måde, eller at værdien skal fastslås eller godtgøres på en bestemt måde (f.eks. ved indhentelse af en skriftlig vurdering af værdien fra en uafhængig, professionel tredjepart)
g. Eventuelle identifikationsoplysninger for råstofferne. De skal kun oplyses, hvis Råstofdirektorat som et vilkår for meddelelse af eksporttilladelsen har fastsat angivelse af identifikationsoplysninger eller foretagelse af identifikationsforanstaltninger. Råstofdirektoratet kan bestemme, at produkterne skal identificeres på en bestemt måde, f.eks. ved en beskrivelse eller fotografier af produkterne. Desuden kan Råstofdirektoratet bestemme, at du skal foretage og ­‑ indtil eksporten er gennemført ‑ opretholde foranstaltninger, som fuldt ud sikrer, at produkterne (råstofferne) omfattet af tilladelsen kan identificeres entydigt og ikke kan sammenblandes eller ombyttes med andre produkter (råstoffer). I praksis kan dette i nogle tilfælde f.eks. ske ved opbevaring og transport af råstofferne i en særligt mærket, låst og forseglet beholder eller container
4. Farvefotografier i god kvalitet, fra tre forskellige vinkler og med måleskala af de enkelte råstoffer
5. Oplysninger vedrørende indsamlings‑ eller brydningsstedet: Kort over stedet og området, angivelse af geografiske koordinater for stedet og farvefotografier af god kvalitet af stedet og området
6. Navn og adresse på den eller de personer, der har indsamlet eller brudt de enkelte råstoffer eller medvirket dertil, hvis du ikke egenhændigt (selvstændigt) har indsamlet eller brudt de enkelte råstoffer
7. Hvis du ikke egenhændigt (selvstændigt) har forarbejdet råstofferne: Navn og adresse på den eller de personer, der har forarbejdet de enkelte råstoffer eller medvirket dertil
8. Navn og adresse på køberen af de enkelte råstoffer. Hvis råstofferne ikke sælges i forbindelse med eksporten, skal du i stedet oplyse navn og adresse på modtageren af de enkelte råstoffer

Hvis Råstofdirektoratet skønner det rimeligt, kan Råstofdirektoratet dispensere fra ovenstående krav til ansøgningen.

Du skal sende ansøgningen per mail eller post til Råstofdirektoratet.

Når Råstofdirektoratet har modtaget din ansøgning, behandler Råstofdirektoratet ansøgningen. Derefter meddeler Råstofdirektoratet en eksporttilladelse til dig. Tilladelsen gælder kun for de sten eller mineralske råstoffer, som er oplistet derpå og kun for én forsendelse. Det betyder, at du skal huske at søge en ny eksporttilladelse, hvis du ønsker at eksportere en ny forsendelse.