VVM virksomhed

VVM virksomhed

Efter Selvstyrets bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn skal anlæg, der på grund af art, dimensioner eller placering må forventes at kunne få væsentlig påvirkning på miljøet have foretaget en VVM-redegørelse.  Ved påvirkning på miljøet menes påvirkning på is, vand, luft, jord, fjeld, klima, landskab, fauna og flora, materielle goder, menneskers sundhed samt menneskers brug af området.

Virksomheder og anlæg der er omfattet af VVM-reglerne står på bilag 1 og 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.

  • Efter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (VVM), skal der ved storskalaprojekter indhentes en VVM-redegørelse

Ved udnyttelse af mineralske råstoffer, gælder særlige regler, se råstofloven. Nærmere information kan fås hos Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.