GFLK Brugergruppe

Brugergruppen er nedsat af GFLK for at informere interessegrupper inden for området fiskerikontrol og kontrollen med jagt og fangst. Brugergruppen består af repræsentanter for administrationen, erhvervet samt NGOér og skal sikre gennemsigtighed inden for forvaltning og kontrollen med de levende ressourcer.

Brugergruppen er nedsat for at informere interessenter om tiltag inden for fiskeri- og jagtkontrollen herunder at redegøre for kontrolstrategier og visioner. Gruppen kan også være et forum for diskussion af emner inden for f.eks. landingskontrol hvordan et kontrolbesøg kan forløbe mere smidigt for alle parter. 

Gruppen kan endvidere foreslå nye kontrolelementer som kan være relevante for fiskerikontrollen. Gruppen er ikke medbestemmende i hvordan kontrollen i øvrigt skal udøves.

Der er valgt en bred sammensætning af brugergruppen for at sikre at alle interessegrupper bliver informeret bedst muligt og dermed bidrager en god og konstruktiv dialog. Alle deltager frivilligt som repræsentanter for deres forening eller gruppe. Der gives ikke honorar eller dagpenge for deltagelse i møderne.

Rådet kaldes sammen fire gange om året, eller hvis der sker en markant ændring i kontrollen eller udvidelse af opgavekataloget.

Brugergruppen har følgende medlemmer

Medlemmer

Antal deltagere

GFLK herunder repræsentanter fra GFLKs personalgrupper.

-

Fiskeriafdelingen, Departementet for fiskeri, fangst og landbrug

1

Naturafdelingen, Departementet for indenrigsanliggender, natur og miljø

1

Politiet

Arktisk Kommando

1

1

GN Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut)

1

GA (Grønlands Arbejdsgiverforening)

1

KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat - Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Grønland)

RAL – Royal Arctic Line

Fritidsfangerforeningen (Saniatigooralugu piniartartut peqatigiiffianiit)

1

1

1

1

AvataQ (Pinngortitaq avatangiisillu pillugit peqatigiiffik
- Grønlands Natur og Miljøforening)

1

Hvis der er andre interessegrupper, der ønsker at være del af GFLK brugergruppen kan de rette henvendelse til GFLK@nanoq.gl. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil derefter tage henvendelsen op.

Du kan læse referaterne her: