Meldinger

For alle udenlandske fartøjer samt bestemte grønlandsfartøjer er der pligt til at give meddelelse om ankomst til eller afgang fra Grønlands fiskeriterritorium

Som erhvervsfisker med et fartøj større end 75 BRT/120 BT er du forpligtet til at melde uanset, om du driver fiskeri på eller uden for Grønlands fiskeriterritorium.

  • Når dit fartøj ankommer i Grønlands fiskeriterritorium (ankomstmelding)
  • Når dit fartøj er i gang med at fiske (aktivmelding)
  • Når dit fartøj fortsat fisker mellem en aktiv- og en passivmelding (ugemelding)
  • Inden dit fartøj sejler ud af Grønlands fiskeriterritorium og er stoppet med at fiske (passivmelding)
  • Når dit fartøj sejler ud af Grønlands fiskeriterritorium (afgangsmelding)

Alle udenlandske fartøjer er forpligtet til at sende meldinger til GFLK.

Meldingerne sendes pr mail til GFLK@nanoq.gl eller pr fax til +299 34 63 60

Der er flere typer meldinger:

  • Ankomstmelding
  • Aktivmelding
  • Passivmelding
  • Ugemedling
  • Afgangsmelding

Der er flere varianter af hver type medling, afhængig af fartøjets situation.

Her kan du læse om de mest anvendte meldinger, hvortil du kan hente en skabelon. For at sikre dig at du anvender den rette melding, skal du læse bekendtgørelsen, hvor alle meldinger er beskrevet - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. december 2010 om kontrol med havgående fiskeri.

A1- Ankomstmelding uden last. 

1) Meddelelsens art (ankomstmelding).

2) Fartøjets navn.

3) Det land, hvor fartøjet er registreret.

4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.

5) Fartøjets radiokaldesignal.

6) Forslag til i hvilken havn eller på hvilken position til søs samt omtrentligt tidspunkt, hvor fartøjet kan modtage en kontrollør fra GFLK.

7) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

8) Fartøjsførerens navn.

Du kan hente en skabelon her

A2- Ankomstmelding med last

1) Meddelelsens art (ankomstmelding).

2) Fartøjets navn.

3) Det land, hvor fartøjet er registreret.

4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.

5) Fartøjets radiokaldesignal.

6) Forslag til i hvilken havn eller på hvilken position til søs samt omtrentligt tidspunkt, hvor fartøjet kan modtage en kontrollør fra GFLK.

7) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget

9) Hvor grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret, angivet i længde- og breddegrader og minutter, og i hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.

10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet.

11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

12) Fartøjsførerens navn.


Du kan hente en skabelon her

B1- Aktivmelding:

1) Meddelelsens art (aktivmelding).

2) Fartøjets navn.

3) Det land, hvor fartøjet er registreret.

4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.

5) Fiskerilicensnummer.

6) Fartøjets radiokaldesignal.

7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget

9) Hvor grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret, angivet i længde- og breddegrader og minutter, og i hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.

10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet.

11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

12) Fartøjsførerens navn.

13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord.


Du kan hente en skabelon her

B2 - Aktivmelding

1) Meddelelsens art (aktivmelding). 

2) Fartøjets navn. 

3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 

4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet. 

5) Fiskerilicensnummer. 

6) Fartøjets radiokaldesignal. 

7) Afgangshavn eller losseposition.

8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst, herunder bifangst, i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Såfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i denne aktivmelding. 

En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som usælgelig, skal specificeres på arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 

9) Hvis der siden afgivelsen af sidste passivmelding er losset: Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Navn og radiokaldesignal på det fartøj, hvortil der er losset. 

10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet samt i hvilket område (jf. bilaget for Grønlands vedkommende) fiskeriet agtes påbegyndt.

11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC). 

12) Fartøjsførerens navn. 

13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord. Melding om til - og afgang i forhold til mandskabslisten ved sidste aktivmelding vil være fyldestgørende.

Du kan hente en skabelon her

C1 - Passivmelding

1) Meddelelsens art (passivmelding). 

2) Fartøjets navn.

3) Fartøjets radiokaldesignal. 

4) Fiskerilicensnummer.

5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. 

Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som usælgelig, skal specificeres på arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 

7) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. 

Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som usælgelig, skal specificeres på arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 

8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

9) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.

10) Fartøjsførerens navn.


Du kan hente en skabelon her

C2 - Passivmelding

1) Meddelelsens art (passivmelding). 

2) Fartøjets navn. 

3) Fartøjets radiokaldesignal. 

4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

5) Anløbshavn eller position for planlagt losning til søs samt forventet ankomsttidspunkt (UTC). 

6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.

Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som usælgelig, skal specificeres på arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 

7) Hvis der planlægges losning til søs: Art og mængde, som skal losses, samt fisketransportfartøjets navn og radiokaldesignal.

8) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. 

9) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC). 

10) Fartøjsførerens navn.

Du kan hente en skabelon her

D - Ugemelding

1) Meddelelsens art (ugemelding).

2) Fartøjets navn.

3) Fartøjets radiokaldesignal.

4) Fiskerilicensnummer.

5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

6) Den periode meddelelsen dækker.

7) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, i perioden, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. 

Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.

8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

9) Fartøjsførerens navn.


Du kan hente en skabelon her

E1 - Afgangsmelding uden last

1) Meddelelsens art (afgangsmelding).

2) Fartøjets navn. 

3) Fartøjets radiokaldesignal. 

4) Fiskerilicensnummer.

5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

6) Hvor og hvornår grænsen for fisketerritorietet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

7) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.

8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).

9) Fartøjsførerens navn.


Du kan hente en skabelon her

E2 - Afgangsmelding med last

1) Meddelelsens art (afgangsmelding). 

2) Fartøjets navn. 

3) Fartøjets radiokaldesignal. 

4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter. 

5) Art og mængde (i hel vægt) af ombordtaget fangst samt oplysning om, fra hvilke fiskefartøjer, fangsten stammer (navn og radiokaldesignal).

6) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.

7) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.

8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC). 

9) Fartøjsførerens navn.


Du kan hente en skabelon her