Omladningstilladelser

Hvis du ønsker, at indsætte et grønlandsk eller udenlandsk indhandlingsfartøj, skal du have en omladningstilladelse

Omladning betyder overflytning af fisk og/eller fiskeprodukter til søs fra et fartøj direkte til et andet fartøj. Fartøjer kan være et fiskefartøj, et indhandlingsfartøj eller et transportfartøj.

Et indhandlingsfartøj er et fartøj, som modtager fisk til søs, til hel eller delvis forarbejdning om bord, eller til indhandling ved landanlæg.

Før omladning af fisk og fiskeprodukter i grønlandsk farvand mellem fartøjer skal der ansøges om en særlig tilladelse til omladning.  

Fiskefartøjs (donorfartøjet) rederi skal søge om tilladelse til at omladning fisk og fiskeprodukter mail til APNN@nanoq.gl

Tillige skal også modtagerfartøjets rederi eller det chartrende rederi søger om tilladelse til at omlade (modtage) fisk og fiskeprodukter mail til APNN@nanoq.gl

Havgående fiskeri

Modtagerfartøjet skal være kontraherende part til NEAFC eller NAFO eller samarbejdende ikke- medlemsland (Cooperating Non Contracting party) til enten NEAFC eller NAFO.

Fartøjet skal tillige være notificeret til enten NEAFC eller NAFO og flagstatens kompetente myndighed skal have udstedt en autorisation /tilladelse til omladning til fartøjet. Dette sikre at fartøjet har det lovpligtige overvågningsanlæg om bord samt at flagstaten (FS) kan videresender overvågningspositioner til GFLKs FMC.

Ved chartering af udenlandske fartøj

Kystnært fiskeri

Du kan hente her ansøgning om tilladelse til at indsætte et indhandlingsfartøj, som vil modtage fiske fra fiskefartøj i det kystnære fiskeri.

Du kan hente her  procedurebeskrivelsen i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at indsætte et indhandlingsfartøj og du kan læse her principper for indsættelse af indhandlingsfartøjer fra 2013.

Der er også tale om indsættelse af et indhandlingsfartøj, når fisk bliver overflyttet fra land til forarbejdning ombord på fartøjet med henblik på:

       • Indfrysning af landbaseret produktion

       • Transport uden forarbejdning

       • Eller når et fartøj overvintrer som indhandlingsfartøj, indefrosset i vinterisen

Indhandlingsfartøj kan indsættes

       • Hvor der er konkret behov eller mangel på landbaseret indhandlingsmuligheder

       • For at skabe naturlig prisudvikling i fiskerierhvervet

Indsættelse af indhandlingsfartøj må ikke medføre forsinkelse af etablering af egne planlagte landanlæg.

Hvis fiskene i forvejen er indhandlet, er der alene tale om transport af fisk, hvilket ikke kræver en omladningstilladelse.

Du kan kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug for yderliggere information eller spørgsmål på apnn@nanoq.gl

Sammen med ansøgningen skal modtagerfartøjes rederi sende nedenstående fartøjsdokumentation:

  1. Nationalitetsbevis;
  2. Målebrev;
  3. Kopi at flagstatens (FS) omladningtilladelse(autorisation)
  4. Bekræftelse fra FS at VMS anlæg fungere og kan fremsendes til GFLKs FMC.

Modtager og donorfartøjet skal overholde gældende grønlandske regler.

Kommunikationssproget mellem skibet og GFLK skal være grønlandsk, dansk eller engelsk.

Fartøjet skal have det nødvendige satellitudstyr som fastsat i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. maj 2001 om overvågning af fiskefartøjer via satellit.

Modtagerfartøjet skal sende lossedokumentation til gflk@nanoq.gl