Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Til ethvert større projekt skal der gennemføres omfattende miljøundersøgelser, inklusiv en konsekvensvurdering kaldet Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Det er nødvendigt, set både fra myndighedernes og investorernes side.

Vurderingen skal sikre viden om de specifikke konsekvenser et projekt kan få, og om hvorledes man kan undgå eller minimere de mulige negative konsekvenser. En veludført VVM-undersøgelse er således en forudsætning for at et projekt godkendes.

Ordet "miljø" bruges i denne forbindelse meget bredt, og rummer ikke blot natur-, plante- og dyremæssige forhold, men også sociale, sundheds- og samfundsmæssige forhold.

Det er den person eller virksomhed, som 'ejer' et projekt (bygherren), der har ansvaret for at undersøgelserne gennemføres, og at relevante forhold belyses. Det er myndighedernes ansvar at kontrollere, at undersøgelserne er tilstrækkelige, og at projektet på den baggrund er forsvarligt.

Internationalt stilles der krav om at der skal ske en vurdering af virkningerne på miljøet fra konkrete projekter. Der bruges en række fælles standarder, og der er desuden udviklet specielle standarder til vurdering af projekter i arktiske områder.

Derfor gennemføres der omfattende undersøgelser, som skal sikre den nødvendige viden. Det sker både på grundlag af en række internationale retningslinjer, men også i tæt samspil med både myndighederne og befolkning. Det er således ikke en lukket proces, men en proces, hvor offentligheden inddrages.

Hvad er VVM-undersøgelser?

I Grønland er lovgrundlaget for VVM-undersøgelser ved at blive udmøntet i form af en bekendtgørelse. Det igangsatte arbejde vil bygge på allerede anerkendte internationale standarder, og kan tilpasses herefter, hvis den kommende grønlandske bekendtgørelse måtte medføre behov for ændringer eller tilføjelser.

Grønlands Selvstyre har i forbindelse med projektet, udarbejdet en Strategisk Miljø Vurdering (SMV), som arbejder på et mere overordnet plan, og har været med til at udpege emner, som VVM-undersøgelserne skal fokusere på.

En VVM-undersøgelse skal dermed:

  • Udpege og vurdere mulige miljøpåvirkninger som projektet kan forårsage
  • Vise, hvorledes mulige miljøpåvirkninger kan imødegås og/eller undgås
  • Beskrive omfang og hyppighed af monitering, retablering - hvordan efterlades miljøet efter projektets afslutning
  • Bidrage til projektets tilpasning til det omgivne miljø
  • Præsentere sine vurderinger overfor offentligheden og myndighederne

Et projekt kan ikke igangsættes førend dette er sket, og der foreligger en miljøgodkendelse. Samtidig vil dette i storskalaprojekter være en forudsætning for at finansiering kan tilvejebringes. Långivere er også interesserede i at et projekt kan dokumentere sin påvirkning på miljøet. På den måde minimeres risikoen for uforudsete udgifter til miljøværn. Set fra et investeringsperspektiv gør det således en stor forskel, at der er vished for at projektet er bæredygtigt - også miljømæssigt.

Arkæologiske undersøgelser og besigtigelser indgår som en fast del af en VVM-undersøgelse for at belyse, hvilke kulturhistoriske værdier, der er i det pågældende område, og hvordan værdierne måtte blive påvirket i forbindelse med et projekt.

Kulturminder og den information de rummer, er beskyttet gennem Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Denne lov rækker udover de undersøgelser, som gennemføres i VVM-regi. Også i regi af SMV, indgår arkæologi.

arkæologi

Alle omkostninger i forbindelse med arkæologiske registreringer og de arkæologiske undersøgelser (udgravninger) i et område, afholdes af bygherren på projektet.

Alle organisationer, virksomheder og enkeltpersoner har ret til at indstille et område eller lign. til fredning til Grønlands Nationalmuseum. Eventuelle klager angående fredningssager kan indgives til Naalakkersuisut (Selvstyret) og klagen vil så blive behandlet af Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.