Fra aluminiumsvaerket

De direkte påvirkninger fra aluminiumsværket under driften er primært i form af kemiske stoffer. Den største emission er gennem røggas som dannes i smeltekarrene. Smeltekarrene er derfor helt lukkede, og røgen ledes gennem rør til et rensningsanlæg, hvor især fluor- og svovlforbindelser i størst mulig grad udskilles fra røgen og genanvendes i produktionen.

muljøpåvirkning Østisland

Billedet viser Alcoas Fjardaál aluminiumsværk i Østisland. Til venstre er havnen, og selve aluminiumsværket til højre. Mellem de to smeltehaller kan man se røgrensningsanlægget (gule rør og høj skorsten).

For hele tiden at kunne kontrollere rensningens effektivitet undersøges luftkvaliteten omkring aluminiumsværket løbende.

luftmålestation

Der vil også blive udført undersøgelser af planter i området omkring aluminiumsværket. Disse undersøgelser kan benyttes i fastsættelsen af grænseværdier for emission af f.eks. fluor. Niveauet for emission skal være så lavt, at værkets emission ikke vil medføre negative påvirkninger på omgivelserne.

For at undersøge mulige påvirkninger på havet, er det brugbart at vide noget om fiskebestandene og havets biodiversitet. Som en del af VVM bliver biodiversiteten omkring aluminiumsværket undersøgt. Derudover undersøges ørredbestanden, og fiskere i området bliver konsulteret.

Udover kemiske stoffer der kan påvirke miljøet, kan der også være fysiske påvirkninger som for eksempel støj. Undersøgelserne til VVM inkluderer en karakteristik af støj-miljøet omkring aluminiumsværket. Visuelle forandringer ved bygningen af et aluminiumsværk påvirker også miljøet fysisk. Dette undersøges for alle dele af projektet, aluminiumsværket, den tilknyttede havn, ledninger fra vandkraft til værket og vandkraftværkerne selv.

Udover aluminiumsværkets mulige påvirkning på naturen og dyrelivet vil befolkningens sundhed også bliver undersøgt. Der bliver taget højde for sundhed i forbindelse med selve aluminiumsværket, og påvirkninger der kunne være fra projektet som helhed, hvor man inddrager mulige indirekte påvirkninger. Dette indebærer også, hvordan folks levevis kan ændre sig, og hvorledes det påvirker sundheden i negativ eller positiv retning.