Lokale miljøpåvirkninger

Aluminiumsværker, vandkraftværker og transmissionsledninger påvirker som andre industrier og anlæg de nærliggende områder. Derudover er der forskelle mellem midlertidige påvirkninger i anlægsfasen og varige påvirkninger i driftsfasen.

De konkrete påvirkninger kan være ændring af vandløb, kemiske stoffer og fysiske påvirkninger som støj med mere. Også trafik, indflydelsen på lokalsamfundet og andre nye forhold kan gøre sig gældende som mere indirekte påvirkninger fra ny industri.

Før man kan vide, hvad konsekvenserne af disse påvirkninger er, skal man først have opbygget viden om en række konkrete faktorer, og hvilket sammenligningsgrundlag man har. Med andre ord: Hvordan er omgivelserne i dag, uden det mulige projekt? Først efter denne viden om udgangspunktet, kaldet 'baseline', kan der udarbejdes en rapport om hvordan projektet kan tænkes at indvirke på omgivelserne, og hvad der kan gøres for at formindske de mulige negative påvirkninger.

Det skal løbende overvåges, at projektet i Grønland overholder acceptable og ikke-skadelige grænseværdier for emissioner, og i øvrigt følger de udstukne retningslinjer i projektets miljøgodkendelser. Dette beskrives nærmere i oplægget til baseline studierne (Terms of Reference), som kan findes under afsnittet om VVM.