Tasersiaq

Tasersiaq er Grønlands længste sø, og ligger ca. 100 km syd for Kangerlussuaq. Søens overflade ligger i ca. 682 meters højde. På grund af de høje fjelde, der omkranser søen, har den et relativt lille 'opland' (landområde, hvorfra nedbør tilflyder søen). Søens langt vigtigste vandkilde er afsmeltet is fra bræer i søens østlige og sydlige ende. Dette betyder, at vandet er fyldt med siltpartikler fra gletsjerne, og søen er derfor uden fiskeliv. 

For at udnytte kraftpotentialet bedst muligt, vil vandet fra Tasersiaq skulle føres mod sydvest, gennem en tunnel på ca. 30 km til et kraftværk i den inderste del af Evighedsfjorden. 

I de tidligste ingeniørstudier fra 1970'erne forestillede man sig at en tunnel skulle følge det naturlige elvløb mod nordvest til Paradisdalen, der udmunder i Kangerlussuaq.

Der er imidlertid både naturhensyn og tekniske begrundelser for at foretrække en tunnel mod Evighedsfjorden. Man kan undgå permanente anlæg i den fredede Paradisdal og opnå både kortere tunnelføring og større højdeforskel mellem sø og kraftværk.

Øvrige anlægsarbejder inkluderer to dæmninger, hvor den højeste formentlig vil kræve en højde på op til 37 meter.

Den vigtigste grund til, at Tasersiaq skal hæves fra sit nuværende niveau, er reservoirets størrelse: Med en større og dybere sø sikres en kontinuerlig vandtilførsel til tunnelen om vinteren, og søens kapacitet vil kompensere for lavere indstrømning af regn og smeltevand i kolde og tørre år. Undersøgelser af søen har også vist, at den på enkelte steder er ganske lavvandet.

Faldhøjden fra søen til fjordniveau vil være 709 meter, når reservoiret er fuldt. Overfladearealet vil være ca. 190 km2 med en maksimal ændring i vandstanden på 24 meter.

Illustrationen nedenfor viser Tasersiaqs størrelse ved maksimal vandstand med dæmninger installeret. Omkredsen af den naturlige sø er angivet med en rød linje.

Tasersiaq kort

 

Baseret på de seneste 20 års vandgennemstrømningsdata viser Tasersiaq sig at rumme et større energipotentiale end oprindeligt antaget. Dette kompenserer for den store ingeniørmæssige udfordring ved at etablere vandkraftværk, tunnel og dæmninger på et så afsides sted. Tasersiaq er uden sidestykke Grønlands mest attraktive vandkraftpotentiale.

Forventet energikapacitet for Tasersiaq: 475-500 MW kontinuerlig effekt.