Tilskud til produktionsanlæg

På finansloven for 2020 er der optaget en bevilling på hovedkonto 64.10.34, som kan anvendes til ydelse af tilskud til produktionsanlæg i bygder og yderdistrikter.

Interesserede virksomheder kan indsende en ansøgning til:

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

Postboks 1601

3900 Nuuk

Email: isiin@nanoq.gl

Telefon: 34 50 00

Telefax: 34 63 64

1. Ansøgningsprocedure

Interesserede virksomheder skal indsende deres ansøgning med relevante bilag (se afsnit 4) til

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked.

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgeren eller andre steder. Sådanne oplysninger vil indgå i den samlede behandling af ansøgningen.

Indkomne ansøgninger behandles løbende over udbudsperioden (2020). Der er således ingen fast ansøgningsfrist.

Hvis en ansøgning accepteres, kontaktes den pågældende virksomhed, og der udfærdiges en servicekontrakt mellem Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked og den relevante virksomhed.

2. Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges tilskud til produktionsanlæg med det formål at fremme og sikre beskæftigelses- og aktivitetsniveau inden for fiskeri og fangst samt produktion på indhandlingsanlæg i bygder og yderdistrikter.

Der kan søges om tilskud til produktionsanlæg for kalenderåret 2020.

3. Vilkår

En servicekontrakt, der indgås på baggrund af tilskud til produktionsanlæg indeholder en række standardvilkår og krav til virksomheden, herunder:

 • En forpligtelse til jævnlig afrapportering af projektets fremdrift
 • En forpligtelse til at fremsende virksomhedens årsregnskab for kontraktperioden
 • En forpligtelse til at svare på Departementet for Erhverv, Energi, og Forskning og Arbejdsmarked henvendelser vedrørende ansøgningen og/eller servicekontrakten
 • Vilkår for tilpasninger af kontraktens bestemmelser
 • Vilkår for opsigelse af servicekontrakten, hvis denne misligholdes eller hvis virksomheden går konkurs el.lign.

4. Krav til ansøger og ansøgning

Der stilles en række krav til ansøger og ansøgning, før en ansøgning kan komme i betragtning til tilskud.

4.1. Krav til ansøger

En virksomhed, der søger om tilskud skal leve op til følgende krav:

 • Selskabet skal have hjemsted i Grønland
 • Selskabet skal have fuld rådighed over sin formue, og må således ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles hermed.

4.2. Krav til ansøgning

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger for at blive taget i betragtning til tilskud:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Fremsendelse af revideret regnskab eller for nye virksomheder en fyldestgørende forretningsplan
 • Alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejerkreds
 • Budget for den søgte kontraktperiode

5. Tildelingskriterier

Følgende kriterier vil blive anvendt til at bedømme indkomne ansøgninger. Ansøgninger, der skønsmæssigt i tilstrækkelig grad opfylder tildelingskriterierne vil blive tildelt tilskud.

 • Projektets karakter og omfang
 • Forventet antal ekstra medarbejdere på indhandlingsanlægget
 • Ansøgers erfaring og ekspertise
 • Aktivitetsniveauet for anlægget
 • Vurdering af, hvorvidt der findes alternative beskæftigelsesmuligheder i den pågældende bygd/by.