Vilkår og retningslinjer for udstedelse af tilladelser

Der findes standardvilkår og retningslinjer for kulbrinter og relaterede aktiviteter. Disse retningslinjer omfatter standardvilkår for tilladelser med eneret til efterforskning af kulbrinter og tilladelser uden eneret til forundersøgelse af kulbrinter.

Efterforskning og udnyttelse

En kulbrintetilladelse er baseret på en modeltilladelse, der er tilpasset det område, ansøgningen vedrører. En kulbrintetilladelse gives med eneret til at efterforske og udnytte kulbrinter inden for et givent tilladelsesområde på nærmere angivne vilkår. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, så klik her.

Forundersøgelser

En forundersøgelsestilladelse for kulbrinter giver en ikke-eksklusiv ret til at gennemføre aktiviteter, der kan hjælpe med at afgøre, om og i hvilket område der bør efterforskes efter kulbrinter. Se nedenstående dokumentoversigt for standardvilkår for forundersøgelser og et eksempel på en forundersøgelsestilladelse.

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETER

OFFSHORE

Offshore-aktiviteter skal udføres på de vilkår, der fremgår af tilladelsen, godkendelsen samt retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland.

Beskrivelse af projektets omfang (scope of project)

I forbindelse med ansøgning om godkendelse til udførelse af en aktivitet, der er beskrevet i retningslinjerne, skal ansøgeren indlevere en beskrivelse af projektets omfang (scope of project) (senest den 1. december) for så vidt angår forebyggende tiltag og kumulative virkninger på miljøet. Med udgangspunkt i projektets omfang vurderer Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) , hvorvidt den aktivitet, der ansøges om, vil have eller potentielt kan have væsentlige virkninger på miljøet i sig selv eller kombineret med andre planlagte eller igangværende aktiviteter og således kræver en miljøvurdering af aktiviteten. Se nedenstående dokumenter.

PÅ LAND

Aktiviteter på land i forbindelse med efterforskning af olie skal gennemføres i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilladelsen, godkendelsen samt regler for feltarbejde og rapportering:
En ansøgning om godkendelse til at udføre aktiviteter på land, herunder feltarbejde, ekskursioner mv., efter en forundersøgelsestilladelse eller en efterforskningstilladelse skal indgives senest to måneder forud for den planlagte aktivitet:
Fristen for indgivelse af feltrapporten er en måned, efter feltaktiviteten ophører, jf. nedenstående skema til brug for rapportering af feltaktiviteter på land.

I LUFTEN

Aktiviteter i luften i forbindelse med efterforskning af olie skal gennemføres i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af godkendelsen. Eftersom Departementet for Erhverv, Energi og Forskning endnu ikke har udstedt retningslinjer, der specifikt retter sig mod efterforskningsaktiviteter i luften, gælder departementets retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteaktiviteter, eksklusive boringer, i Grønland for ansøgnings- og rapporteringskrav i relevant omfang. For yderligere vejledning og assistance, bedes du kontakte Departementet for Erhverv, Energi og Forskning.

EFTERFORSKNINGSBORING

Retningslinjerne for efterforskningsboringer er udarbejdet for at assistere virksomheder, der planlægger at udføre borearbejde i Grønland, med oplysninger og vejledning i forhold til de krav, der følger af råstofloven og deraf afledt lovgivning. Der redegøres i retningslinjerne nærmere for, i hvilke tilfælde Departementet for Erhverv, Energi og Forskning har hjemmel til at foreskrive, rådgive om og godkende boreaktiviteter og dermed forbundne aktiviteter. Retningslinjerne for efterforskningsboringer er i overensstemmelse med departementets fortolkning af lovkrav på offshore-området som nærmere beskrevet i råstofloven og deraf afledt lovgivning samt retningslinjerne for indgivelse af ansøgninger om godkendelse af offshoreanlæg til kulbrinteefterforskning i Grønland sammen med andre anerkendte retningslinjer så som Arktisk Råds retningslinjer.
I forbindelse med godkendelse af efterforskningsboringsaktiviteter følger Departement for Erhverv, Energi og Forskning NORSOKs standarder.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Rettighedshaveren skal efter behov fremlægge en miljøvurdering (VVM) sammen med ansøgningen om godkendelse af offshore efterforskningsboringer. Retningslinjerne, der er indeholdt i nedenstående dokumentoversigt, retter sig mod rettighedshavere, der udarbejder en miljøvurdering for aktiviteter, der vedrører efterforskning, udvikling, produktion, nedlukning og transport af kulbrinter ud fra Grønlands kyst.

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og Samarbejdsaftale (IBA-aftale)

Rettighedshaveren skal fremlægge en vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) sammen med ansøgningen om godkendelse af offshore efterforskningsboringer. På basis af den udarbejdede VSB-rapport skal rettighedshaver indgå en samarbejdsaftale (en såkaldt IBA-aftale), der fastlægger rammerne for samarbejdet mellem rettighedshaver og nationale og kommunale myndigheder i forhold til at maksimere udviklingsmulighederne og begrænse påvirkning fra mineprojekter mest muligt.

Bilag_A_Skabelon til_en 3-dages aktivitetsrapport.docx

Bilag_C_Skabelon til rapport om endelig erhvervelse.docx

Bilag_D_Krav til forsikring.pdf

Bilag_E_Oplysninger om system til kontrol af fartøj.pdf

Bilag_Fa_Rapportering af data.pdf

Bilag_G_Rapport om daglig aktivitet fra FLO (Fisheries Liaison Officer).docx

Bilag_H_Retningslinjer for sundhedssystemer og medicinsk nødberedskab.pdf

VVM-retningslinjer for aktiviteter vedrørende offshore efterforskning og udnyttelse af kulbrinter.pdf

VVM-retningslinjer for stratigrafisk boring.pdf

Retningslinjer for miljøvurderinger.pdf

Retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af aktiviteter vedrørende efterforskning efter kulbrinter.pdf 

Retningslinjer for indlevering af projektets omfang i relation til aktiviteter vedrørende offshore efterforskning af kulbrinter.pdf


An example prospecting license for an offshore area.pdf