Tilskud til produktionsanlæg

På finansloven for 2021 er der optaget en bevilling på hovedkonto 64.10.34, som kan anvendes til ydelse af tilskud til produktionsanlæg i bygder og yderdistrikter.

Produktionsanlæg i bygder og yderdistrikter kan tildeles tilskud gennem servicekontrakter indgået med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Kriterierne og ansøgningsproceduren fremgår nedenfor. 

Der kan søges tilskud til produktionsanlæg med det formål at fremme og sikre beskæftigelses- og aktivitetsniveau inden for fiskeri og fangst samt produktion på indhandlingsanlæg i bygder og yderdistrikter.

1. Ansøgningsprocedure

Interesserede virksomheder skal indsende et udfyldt ansøgningsskema med relevante bilag (se pkt. 3) til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgeren eller andre steder. Sådanne oplysninger vil indgå i den samlede behandling af ansøgningen.

Indkomne ansøgninger behandles i forskellige perioder og hver periode indeholder et beløb, der kan tildeles. Af følgende liste fremgår ansøgningsfristen for de enkle perioder, hvor ansøgningerne sagsbehandles i afslutningen af den enkle periode, hvornår ansøgninger sagsbehandles og størrelsen af beløbet, der kan tildeles i de enkle perioder:

Periode

Ansøgningsfrist

Måned ansøgning behandles

Beløb, der tildeles i perioden

1.

28. februar 2021

Marts 2021

1.115.000 kr.

2.

31. maj 2021

Juni 2021

557.500 kr.

3

31. august 2021

September 2021

557.500 kr.

4.

31. oktober 2021

November og december 2021

Evt. resterende beløb

Overskydende beløb, der ikke er tildelt i en periode kan overføres til en eventuel efterfølgende periode.

Hvis en ansøgning accepteres, kontaktes den pågældende virksomhed, og der udfærdiges en servicekontrakt mellem Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og den relevante virksomhed.

2. Vilkår

En servicekontrakt, der indgås på baggrund af tilskud til produktionsanlæg indeholder en række standardvilkår og krav til virksomheden, herunder:

 • En forpligtelse til jævnlig afrapportering af projektets fremdrift
 • En forpligtelse til at fremsende virksomhedens årsregnskab for kontraktperioden
 • En forpligtelse til at svare på Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø henvendelser vedrørende ansøgningen og/eller servicekontrakten
 • Vilkår for tilpasninger af kontraktens bestemmelser
 • Vilkår for opsigelse af servicekontrakten, hvis denne misligholdes eller hvis virksomheden går konkurs el.lign.

3. Krav til ansøger og ansøgning

Der stilles en række krav til ansøger og ansøgning, før en ansøgning kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningsskema findes her.

3.1. Krav til ansøger

En virksomhed, der søger om tilskud skal leve op til følgende krav:

 • Selskabet skal have hjemsted i Grønland
 • Selskabet skal have fuld rådighed over sin formue, og må således ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles hermed.

3.2. Krav til ansøgning

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger for at blive taget i betragtning til tilskud:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Fremsendelse af revideret regnskab eller for nye virksomheder en fyldestgørende forretningsplan
 • Alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejerkreds
 • Budget for den søgte kontraktperiode

Ansøgningsskema findes her.

4. Tildelingskriterier

Følgende kriterier vil blive anvendt til at bedømme indkomne ansøgninger. Ansøgninger, der skønsmæssigt i tilstrækkelig grad opfylder tildelingskriterierne vil blive tildelt tilskud, såfremt der er bevilling på finanslovskontoen.

 • Projektets karakter og omfang
 • Forventet antal ekstra medarbejdere på indhandlingsanlægget
 • Ansøgers erfaring og ekspertise
 • Aktivitetsniveauet for anlægget
 • Vurdering af, hvorvidt der findes alternative beskæftigelsesmuligheder i den pågældende bygd/by.

5. Kontakt

Interesserede virksomheder indsender ansøgning og kan rette spørgsmål til:

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Postboks 1614

3900 Nuuk

Email: pan@nanoq.gl

Telefon: 34 50 00