Ansøgning til bygdemidler

Med hjemmel i hovedkonto 64.01.05 på Finansloven for 2018 er der givet en bevilling til driftsaftaler for produktionsanlæg

Interesserede virksomheder kan indsende en ansøgning til: 

Departementet for Erhverv og Energi
Postboks 1601
3900 Nuuk

Email: isiin@nanoq.gl 
Telefon: 34 50 00
Telefax: 34 63 64

1. Ansøgningsprocedure

Interesserede virksomheder skal indsende deres ansøgning med relevante bilag (se afsnit 4) til Departementet for Erhverv og Energi.

Departementet for Erhverv og Energi forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgeren eller andre steder. Sådanne oplysninger vil indgå i den samlede behandling af ansøgningen.

Indkomne ansøgninger behandles løbende over udbudsperioden (2018). Der er således ingen fast ansøgningsfrist. 

Hvis en ansøgning accepteres, kontaktes den pågældende virksomhed, og der udfærdiges en servicekontrakt mellem Departementet for Erhverv og Energi og den relevante virksomhed. 

2. Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges tilskud til driftsaftaler vedrørende produktionsanlæg med det formål at fremme og sikre beskæftigelses- og aktivitetsniveau inden for fiskeri og fangst samt produktion på indhandlingsanlæg i bygder og yderdistrikter. 

Der kan søges om driftsmidler til kalenderåret 2018. 

3. Vilkår

En servicekontrakt, der indgås på baggrund af puljen med driftsmidler til produktionsanlæg indeholder en række standardvilkår og krav til virksomheden, herunder:

• En forpligtelse til jævnlig afrapportering af projektets fremdrift
• En forpligtelse til at fremsende virksomhedens årsregnskab for kontraktperioden
• En forpligtelse til at svare på Departementet for Erhverv og Energis henvendelser vedrørende ansøgningen og/eller servicekontrakten
• Vilkår for tilpasninger af kontraktens bestemmelser
• Vilkår for opsigelse af servicekontrakten, hvis denne misligholdes eller hvis virksomheden går konkurs el.lign.

4. Krav til ansøger og ansøgning

Der stilles en række krav til ansøger og ansøgning, før en ansøgning kan komme i betragtning til driftsmidler. 

4.1. Krav til ansøger
En virksomhed, der søger om driftsmidler skal leve op til følgende krav:

• Selskabet skal have hjemsted i Grønland
• Selskabet skal have fuld rådighed over sin formue, og må således ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles hermed.

4.2. Krav til ansøgning
Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger for at blive taget i betragtning til driftsmidler:
  • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Virksomhedens GER-nummer
  • Fremsendelse af revideret regnskab eller for nye virksomheder en fyldestgørende forretningsplan
  • For nye virksomheder kan der stilles krav om en revisionspåtegning el.lign.
  • Alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejerkreds
  • Budget for den søgte kontraktperiode
  • Ansøger kan efterfølgende blive anmodet om yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgningen
5. Tildelingskriterier

Følgende kriterier vil blive anvendt til at bedømme indkomne ansøgninger. Ansøgninger, der skønsmæssigt i tilstrækkelig grad opfylder tildelingskriterierne vil blive tildelt driftsmidler. 

• Projektets karakter og omfang
• Forventet antal ekstra medarbejdere på indhandlingsanlægget
• Ansøgers erfaring og ekspertise
• Aktivitetsniveauet for anlægget
• Vurdering af, hvorvidt der findes alternative beskæftigelsesmuligheder i den pågældende bygd/by.