Hjælpepakke til arbejdstagere (lønkompensation til private virksomheder)

Arbejdsmarkedspakke – midlertidig lønkompensation til virksomheder i turisterhvervet

Naalakkersuisut har besluttet at der må ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder i turisterhvervet for det antal medarbejdere, virksomheden hjemsender fremfor at afskedige, som følge af restriktioner indført for at mindske smittespredning af Covid-19.

Turisterhvervet defineres som virksomheder, der har mindst 50 % af sin omsætning indenfor bestemte hovedgrupper, som fremgår af retningslinjer vedr. arbejdsmarkedspakken.

Virksomheder som opfylder kravene som fremgår af retningslinjer vedr. arbejdsmarkedspakken, kan med ordningen få lønkompensation ud fra følgende rammer:

  • Lønkompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter (inklusiv arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag) til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 20.190 kr. om måneden for hver omfattet fuldtidsansat, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderen fremfor at afskedige dem.
  • Virksomheden kan højest ydes midlertidig lønkompensation for perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Lønkompensationen ophører hvis arbejdsgiver genaktiverer medarbejderen.

Der er indtil videre allokeret 7 mio. kr. til arbejdsmarkedspakken.

Der kan alene gives støtte så længe, der er midler tilbage til hjælpepakken.

Yderligere information om hjælpepakken kan findes på Sullissivik.gl og i Retningslinjer vedr. arbejdsmarkedspakke pr. 29. januar 2021.

Retningslinjer

Retningslinjer af 29. januar 2021 for ansøgning, tildeling og administration af midler under arbejdsmarkedspakken for turist erhvervet

Administration og ansøgning
Administration af ordningen foretages af Skattestyrelsen.

Ansøgninger om lønkompensation foregår digitalt på Sullissivik.gl.

Klage

Skattestyrelsens afgørelser vedrørende arbejdsmarkedspakken kan påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på STmaalaarut@nanoq.gl indenfor 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Klager bliver sagsbehandlet i klagesekretariat, hvor der er den juridiske kompetence og indsigt til at sagsbehandle klager fra virksomheder, der har ansøgt arbejdsmarkedspakken.