Erhvervshjælpepakke (Generel pakke)

Omfang

Erhvervshjælpepakken består af to overordnede delpakker:

  • En ”Akutpakke”, rettet mod virksomheder inden for hotel, restauration, og visse serviceerhverv o.lign., der oplever akutte økonomiske udfordringer som følge af massive aflysninger, og virksomheder som er blevet pålagt at lukke samt turistvirksomheder, der ansøger om tilskud under Aktivitetspakke til turisterhvervet
  • En ”Generel erhvervspakke”, som kan anvendes til at afhjælpe problemer i andre erhvervssektorer.

Der er indtil videre allokeret 238 mio. kr. til begge pakker samlet.

Der kan alene gives støtte så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Retningslinjer

Retningslinjer vedr erhvervshjælpepakker pr. 30. september 2020

Virksomheder

Alene private grønlandske registrerede virksomheder er omfattet. Ingen aktieselskaber med offentligt ejerskab er omfattet

Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner m.v., hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes samlede ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud, og såfremt deres primære formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med henblik på at opnå et overskud.

Ejere af personligt ejede virksomheder, som ikke har ansatte, er kun berettiget til at søge, hvis ansøgerens primære indkomst udgøres af overskud fra selvstændigt virke.

Størstedelen af virksomhedens ansatte skal være bosiddende i Grønland.

Ansøger, direktionen og bestyrelsen

Ansøger eller ledende personer i direktion eller bestyrelsen må ikke være dømt for grovere overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland.

Periode

Den generelle pakke indeholder en økonomisk kompensationsordning og en lånemulighed for private virksomheder i perioden 1. marts 2020 til 30. september 2020.

Støtte ansøges, beregnes og tildeles for en hel kalendermåned ad gangen, og kan søges fra den 1. marts 2020. Dog kan der for marts måned ansøges, beregnes og tildeles med virkning fra den 15. marts og resten af måneden.

I perioden 1. juni til 30.september 2020 kan støtte ansøges, beregnes og tildeles for en hel kalendermåned ad gangen, og kan søges fra den 1. juni 2020. Der kan for en given måned ansøges fra starten af den pågældende måned og indtil udgangen af den efterfølgende måned.

Kombination med andre ordninger

Ordningerne kan kombineres, men der kan ikke opnås dobbeltdækning mellem nogen form for offentlige pakker, uanset om de er erhvervshjælpepakker, lønkompensation eller andet. En ansøger er forpligtet til at oplyse derom, hvis ansøgeren har modtaget støtte fra andre pakker.

Der kan maksimalt ydes 1 mio. kr. i støtte pr. virksomhed pr. måned under samtlige ydelseskategorier i erhvervspakkerne, herunder Kompensation for direkte aflysninger, Kompensation for virksomheders faste udgifter og Ansvarlige kriselån. Den maksimale ydelse på 1 mio. kr. er også et maksimalt samlet beløbet for alle virksomheder, der er koncernforbundne virksomheder efter reglerne eller principperne om koncernforbundne selskaber og virksomheder i anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som direkte eller indirekte er ejet af samme reelle ejer.

Beløbsgrænsen gælder for to eller flere selskaber indenfor samme branche og/eller beslægtede brancher, såfremt det ene eller dettes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærtstående personer eller selskaber efter reglerne eller principperne i anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven.

En person kan ikke opnå kompensation for direkte aflysninger udover den fastsatte beløbsgrænse, uagtet at personen er ejer af flere virksomheder, som lever op til kriterierne under ordningen.

Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler derom og træffe konkrete afgørelser derom.

Naalakkersuisut forbeholder sig retten til at kræve tilskud tilbagebetalt, hvis disse bestemmelser og vilkår ikke er overholdt i forbindelse med konkrete tilsagn eller konkrete tilskud.


Kompensation for direkte aflysninger

En del af de omfattede virksomheder oplever aflysningerne direkte, mens andre virksomheders omsætning påvirkes mere indirekte af aflysningerne, f.eks. dem som rammes af de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for at forebygge spredningen af COVID-19.

Virksomheden skal forvente at lide et omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19.

Direkte aflysninger omfatter aflyste overnatninger på hotelværelse, annullerede sejlture, m.m., hvor virksomheden kan dokumentere de konkrete aflyste aktiviteter. I tilfælde af direkte aflysninger kan kompensationen udbetales fra det øjeblik aflysningen er sket, på baggrund af den dokumenterede tabte omsætning ved aflysningerne.

Kompensationen afregnes for en måned ad gangen. Den dækker 75 % af den dokumenterede tabte omsætning, dog maksimalt 23.000 kr./måned eller 46.000 kr./måned ved ægtefælleansættelse (i så fald kan der ikke søges lønkompensation for ægtefællen).

Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig turistvirksomhed forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 24. marts til 24. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for virksomheden var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 %.

Med kompensationsordning får virksomheden derfor 23.000 kr. i kompensation fra Selvstyret pr. måned frem til 24. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Virksomheden får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.


Kompensation for virksomheders faste udgifter

En del af de omfattede virksomheder oplever aflysningerne direkte, mens andre virksomheders omsætning påvirkes mere indirekte af aflysningerne, f.eks. dem som rammes af de sikkerhedsforanstaltninger som er indført for at forebygge spredningen af COVID-19.

Virksomheden skal forvente at lide et omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19.

Kompensationen  dækker 25 – 80 % af virksomhedens kontraktuelt bundne udgifter (faste udgifter).

Dog vil virksomheder, som Naalakkersuisut har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 % af de omfattede faste udgifter, for den periode, hvor forbuddet er gældende.

Kompensationen kan maksimalt udgøre 1 mio. kr. pr. virksomhed pr. måned.

Faste udgifter omfatter f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), men ikke udgifter som er dækket af andre ordninger (for eksempel løn). Regnskabsmæssige balanceposter, som f.eks. afdrag på lån, af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser, forstås ikke som faste udgifter.

Se endvidere Retningslinjer vedr. erhvervshjælpeakke pr. 1. juni 2020 for udregning af kompensationsbeløb.

Eksempel: Restaurant

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 41 % af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 59 %, kunne den før 1. juni 2020 få kompenseret 25 % af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

Faste udgifter pr. måned:

  • Månedlige huslejeudgifter: 18.000 kr.
  • Kontrakt med eksternt transportfirma: 5.000 kr.
  • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
  • I alt: 27.000 kr.

Kompensation: 6.750 kr. (svarende til 25 pct. af 27.000 kr.).


Ansvarlige kriselån

I det omfang der ikke tilbydes en statsgaranteret ordning via bankerne, kan der tilbydes en ansvarlig låneordning inden for rammerne af erhvervshjælpepakken.

Virksomheden skal forvente at lide et omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19 sammenlignet med en relevant referenceperiode.

Lånet kan tilbydes i kombination med en af de ovenstående kompensationsordninger.

Der kan tilbydes et lån med henblik på at sikre likviditet i virksomheden til at komme over den igangværende COVID-19 krise og komme på fode igen efter krisen. Lånet må ikke bruges til vækstformål eller investeringer, ej heller til indfrielse af eksisterende lån hos banker, kreditforeninger eller selskabsdeltagere.

Lånet vil være rente- og afdragsfrit i op til 36 måneder hvorefter lånet forfalder til betaling. Lånets størrelse skal tage højde for den konkrete udfordring i den periode akutpakken dækker, dog maksimalt 1.000.000 kr. pr. virksomhed pr. måned. Konkrete vilkår forhandles individuelt med hver enkelt virksomhed. (jf. www.innovation.gl).

Eksempel: Turistsejlads

En mindre turistvirksomhed, som sejler med turister i små grupper, har fuldstændigt mistet sit indtægtsgrundlag, da der i flere måneder ikke er én eneste turist at sejle rundt med. De ture der allerede var booket i maj måned, er blevet aflyst, men virksomheden har for nyligt investeret i den jolle der sejles rundt med, og afdrager stadig på gælden til denne.

Virksomheden har allerede modtaget kompensation for tabt omsætning på det maksimale beløb, men har stadig afdragene på jollen, som ikke kan udsættes.

Virksomheden tager et ansvarligt kriselån, på 30.000 kr., for at kunne betale de tre kommende afdrag i banken, således har virksomheden fået udsat denne den af afdragene i 3 år, som giver virksomheden mulighed for at finde en løsning, så den kan klare de ekstra betalinger på det senere tidspunkt.


Administration

Administration af ordningerne foretages af Greenland Business A/S. Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og Landstingsloven om offentlighed i forvaltningen, gælder for sagsbehandlingen.

Der bruges online ansøgningsskemaer og procedure, for at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling.


Ansøgning

Ansøgning foregår på et særligt elektronisk ansøgningsskema, administreret af Greenland Business.

For at ansøge, skal virksomheden oprette en profil i Greenland Business’ ansøgningssystem, hvorefter der kan oprettes en ansøgning ud fra det pågældende skema. LINK

Klage

Greenland Business A/S afgørelser påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked