Akutpakken

Akutpakken

Omfang

Akutpakken er rettet mod virksomheder i turisterhvervet. Turisterhvervet defineres som virksomheder, der har mindst 50% af sin omsætning indenfor følgende branchekoder:

 • 49.39.20 Turistkørsel og anden landpassagertransport
 • 50.10.00 Sø- og kysttransport af passagerer
 • 50.30.00 Transport af passagerer ad indre vandveje
 • 51.10.20 Charter- og taxiflyvning
 • 55.XX.XX Overnatningsfaciliteter
 • 56.XX.XX Restaurantvirksomhed
 • 79.11.00 Rejsebureauer
 • 79.12.00 Rejsearrangører
 • 79.90.00 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 • 90.01.10 Teater- og koncertvirksomhed
 • 90.04.00 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
 • 91.02.00 Museer
 • 91.03.00 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

Omsætningen må godt komme fra flere branchekoder samlet.

Virksomheder, der af Naalakkersuisut er pålagt at holde lukket i mindst 14 dage, som følge af restriktioner indført for at mindske smittespredning med Covid-19, kan også ansøge efter denne pakke.

Der kan søges om støtte til:

 • Dækning af tabt fortjeneste med et begrænset beløb for virksomheder med personlig hæftelse
 • Dækning af virksomheders faste udgifter
 • Udbetaling af et ansvarligt kriselån

For at kunne søge, skal virksomheden kunne dokumentere et omsætningstab på minimum 30 % i 2020 i forhold til samme måned i enten 2019 eller 2020. på baggrund af hvilken referenceperiode virksomheden kan påvise højst omsætningstab. Alle indtægter skal regnes med, inklusive hjælpepakker, og andre tilskud. Dog ikke kriselån i erhvervshjælpepakkerne fra 2020 og arbejdsmarkedspakken fra 2020.

Virksomheder som ikke havde omsætning i 2019, er ikke støtteberettiget.

Virksomheder, som er pålagt at lukke, skal ikke bevise omsætningstab.

Der kan alene gives støtte, så længe der er midler tilbage til hjælpepakken.

Der er indtil videre allokeret 35 mio. kr. til akutpakken.


Retningslinjer
Retningslinjer for akutpakken pr. 01. marts 2021

Periode

Akutpakken indeholder en støtteordning og en lånemulighed for private virksomheder i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Der kan søges om støtte og ydes kriselån for perioden 1. januar 2021 til den 30. juni 2021. Støtte og kriselån beregnes for en hel kalendermåned ad gangen.

Der kan for en given kalendermåned ansøges om støtte eller kriselån i de 2 efterfølgende kalendermåneder.

Eksempel:

Støtte eller kriselån for januar 2021 kan ansøges i februar 2021 og marts 2021.

Virksomheder

Virksomheden skal være registreret i CVR med hjemsted i Grønland. Hvert CVR-nummer betragtes som 1 ansøger, uanset antallet af underliggende P-enheder. P-enheder kan ikke ansøge særskilt.

Offentlige virksomheder, herunder selvstyre- eller kommunalt ejede aktieselskaber, kan ikke anvende ordningen. Ved offentlige virksomheder forstås alle virksomheder, hvor det offentlige direkte eller indirekte ejer eller på anden måde kontrollerer mere end 49 % af virksomheden. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis disse modtager mindre end halvdelen af institutionernes samlede ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Ejere af personligt ejede virksomheder, som ikke har ansatte, er kun berettiget til at søge, hvis ansøgerens primære indkomst udgøres af overskud fra selvstændigt virke. Ligeledes er øvrige virksomheder, fonde, foreninger m.v. kun berettiget til at søge, hvis deres primære formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med henblik på at opnå et overskud.

Kombination med andre ordninger

Ordningerne i pakken kan kombineres med hinanden og med ordninger i andre pakker, ansøgere er forpligtet til at oplyse, hvis de har modtaget støtte efter andre ordninger.

Støtte og lån kan tilsammen maksimalt udgøre 1.000.000 kr. pr. virksomhed pr. måned.

Der kan på ingen måde opnås dækning for samme omkostninger fra flere offentlige ordninger.

Beløbsgrænser gælder for alle virksomheder, der er koncernforbundne virksomheder efter reglerne eller principperne om koncernforbundne selskaber og virksomheder i anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som direkte eller indirekte er ejet af samme reelle ejer.

Beløbsgrænsen gælder for to eller flere selskaber inden for samme branche og/eller beslægtede brancher, hvis det ene eller dettes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller hvis en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærtstående personer eller selskaber efter reglerne eller principperne i anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven.

 En person kan uagtet at denne er ejer af flere virksomheder, der lever på til kriterierne i ordningen, ikke opnå mere støtte til dækning af tabt fortjeneste end den fastsatte beløbsgrænse. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler derom og træffe konkrete afgørelser derom.

Naalakkersuisut forbeholder sig retten til at kræve tilskud tilbagebetalt, hvis disse bestemmelser og vilkår ikke er overholdt i forbindelse med konkrete tilsagn eller konkrete tilskud.

Administration

Innovation Greenland A/S varetager administrationen og behandling af ansøgning om støtte eller kriselån efter Akutpakken.


Ansøgning

Ansøgning om udbetaling af støtte eller udbetaling af kriselån skal ske til Innovation Greenland. Innovation Greenland stiller ansøgningsportal til rådighed, der skal anvendes ved ansøgning om støtte efter akutpakken. Ansøgning er ikke modtaget før alle relevante oplysninger er indsendt via ansøgningsportalen.

 

Ved ansøgning skal der afgives en tro og love-erklæring, samt samtykkeerklæring i forbindelse med indhentelse og håndtering af oplysninger.

 

Innovation Greenland kan forlange udlevering af yderligere oplysninger med henblik på at sikre at alle krav er opfyldt, herunder at virksomheden er i besiddelse af alle relevante tilladelser.

 

Innovation Greenland kan afvise ansøgninger hvis ansøger ikke har fremsendt manglende dokumentation i forbindelse med ansøgningen 14 dage efter opfordring herom fra Innovation Greenland.

 

Klage
Innovation Greenlands afgørelser vedrørende Akutpakken kan påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på businessmaalaarut@nanoq.gl indenfor 4 uger fra afgørelsen er truffet. Klager bliver sagsbehandlet i klagesekretariat, hvor der er den juridiske kompetence og indsigt til at sagsbehandle klager fra virksomheder, der har ansøgt akutpakken.