Aktivitetspakke til turisterhvervet

Aktivitetspakken for turisterhvervet

Omfang

Aktivitetspakken indeholder en tilskudsordning til aktiviteter i turisterhvervet.

Aktivitetspakken indeholder tilskud, der skal udmøntes i rabatter ydet til fysiske personer på følgende ydelser:

 • Overnatning uden for egen bopælsby
 • Oplevelsesorienterede: sejlture, flyvninger, og ture på land (såsom bus- og vandreture)

Tilskuddene er betinget af at der ydes en tilsvarende rabat til kunden og at aktiviteten gennemføres. Der skal tages udgangspunkt i den normale listepris, og tilskudsordningen må ikke give anledning til at hæve listeprisen.

Tilskud til overnatning

Tilskud til overnatning uden for egen bopæls by omfatter:

 • Tilskud på op til 500 kr. pr. overnatning (uanset antallet af personer), dog maksimalt 75 pct. af overnatningens samlede pris, og der kan maksimalt opnås tilskud til 7 overnatninger pr. kunde, pr. sted. Kunden kan være en person, eller flere personer i en gruppe, afhængig af hvor mange der opholder sig på værelset.
 • Tilskuddet beregnes pr. værelse uanset antallet af personer.
 • Tilskuddet forudsætter at grundprisen på værelset ikke overstiger den hidtidige listepris for overnatning inklusive sengelinned. Forplejning, herunder morgenmad, må ikke indgå i listeprisen. I det omfang overnatning ikke tilbydes uden morgenmad, skal der ske fradrag i listeprisen på 150 kr. for morgenmad.
 • Tilskuddet betinges af, at en mindst tilsvarende rabat er markeret på faktura til kunden som ”COVID-19-rabat-overnatning”.
 • Hvis fakturaen udstedes til en virksomhed, skal det angives på fakturaen, efter at kunden har bekræftet dette, at der er tale om en privat ferierejse. Kundens navn og kontaktoplysning skal angives, og kunden skal ved underskrift på fakturaen bekræfte, at det er korrekt, at der er tale om en privat ferierejse.

Tilskud til oplevelsesture

Tilskud til oplevelsesorienterede ture, herunder sejlture, flyvninger, og ture på land (såsom bus- og vandreture), omfatter:

 • Tilskud på op til 300 kr. pr. passager, dog maks. 30 pct. af prisen.
 • På fakturaen skal angives, hvilken dato turen er gennemført. Ved ture med overnatning, er det første dag, som skal angives som dato for gennemførelse.
 • Der gives ikke tilskud til ordinære rute- og færge-lignende ture. Alle ture skal have samme af- og påsætningssted, men må dog gerne inkludere ophold på land undervejs.
 • Tilskuddet forudsætter at grundprisen på turen ikke overstiger den hidtidige listepris.
 • Tilskuddet betinges af, at en mindst tilsvarende rabat er markeret på faktura til kunden som ”COVID-19-rabat-oplevelsestur”.
 • Hvis fakturaen udstedes til en virksomhed, skal det angives på fakturaen, efter at kunden har bekræftet dette, at der er tale om en privat tur. Kundens navn og kontaktoplysning skal angives.

Ordningerne i pakken kan kombineres med hinanden og med ordninger i andre pakker. Ansøgere er forpligtet til at oplyse, hvis de har modtaget eller ansøgt om støtte efter andre ordninger.

Der er indtil videre allokeret 3 mio. kr. til aktivitetspakken for turisterhvervet.

Der kan alene gives støtte, så længe der er midler tilbage til hjælpepakken.

Retningslinjer
Retningslinjer af 29. januar 2021 for ansøgning, tildeling og administration af midler under aktivitetspakke for turisterhvervet

Periode

Aktivitetspakken indeholder en tilskudsordning til aktiviteter i turisterhvervet. Der kan søges tilskud til aktiviteter i perioden 1. januar 2021 indtil 30 dage efter Naalakkersuisut ophæver den indførte 5-dages karantæne ved indrejse til Grønland. Aktivitetspakken ophører senest 30. juni 2021.

Virksomheder

Virksomheden skal være registreret i CVR med hjemsted i Grønland. Hvert CVR-nummer betragtes som 1 ansøger, uanset antallet af underliggende P-enheder. P-enheder kan ikke ansøge særskilt.

Offentlige virksomheder, herunder selvstyre- eller kommunalt ejede aktieselskaber, kan ikke anvende ordningen. Ved offentlige virksomheder forstås alle virksomheder, hvor det offentlige direkte eller indirekte ejer eller på anden måde kontrollerer mere end 49 % af virksomheden. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis disse modtager mindre end halvdelen af institutionernes samlede ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Ejere af personligt ejede virksomheder, som ikke har ansatte, er kun berettiget til at søge, hvis ansøgerens primære indkomst udgøres af overskud fra selvstændigt virke. Ligeledes er øvrige virksomheder, fonde, foreninger m.v. kun berettiget til at søge, hvis deres primære formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med henblik på at opnå et overskud.

Virksomhedens ledelse samt reelle ejere må ikke være dømt for overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland de seneste 5 år.

Kombination med andre ordninger
Ordningerne i pakken kan kombineres med hinanden og med ordninger i andre pakker. Ansøgere er forpligtet til at oplyse, hvis de har modtaget eller ansøgt om støtte efter andre ordninger.

Administration

Innovation Greenland varetager administrationen og behandling af ansøgning om tilskud efter Aktivitetspakken.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud skal ske til Innovation Greenland. Innovation Greenland stiller ansøgningsportal til rådighed, der skal anvendes ved ansøgning om tilskud efter aktivitetspakken. Ansøgning er ikke modtaget før alle relevante oplysninger er indsendt via ansøgningsportalen.

Innovation Greenland kan forlange udlevering af yderligere oplysninger med henblik på at sikre, at alle krav er opfyldt herunder, at virksomheden er i besiddelse af alle relevante tilladelser.

Innovation Greenland kan afvise ansøgninger hvis ansøger ikke har fremsendt manglende dokumentation i forbindelse med ansøgningen 14 dage efter opfordring herom fra Innovation Greenland.

Ansøgning kan indsendes på www.innovation.gl.

Klage

Innovation Greenlands afgørelser vedrørende Aktivitetspakken kan påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på businessmaalaarut@nanoq.gl indenfor 4 uger fra afgørelsen er truffet. Klager bliver sagsbehandlet i klagesekretariat, hvor der er den juridiske kompetence og indsigt til at sagsbehandle klager fra virksomheder, der har ansøgt Aktivitetspakken.